Η μικρή ΔΕΗ!

Μικρή ΔΕΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.

 

Το πρώτο τρίμηνο του 2015 θα ολοκληρωθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού η διαδικασία πώλησης της «μικρής ΔΕΗ», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο κύκλος εργασιών της πλησιάζει τα 2 δισ. ευρώ. Το σχετικό νομοσχέδιο που ετοίμασαν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και ΠΕΚΑ δόθηκε χθες προς δημόσια διαβούλευση και προβλέπει το σπάσιμο της ΔΕΗ σε δύο εταιρείες με σκοπό την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από την αποκρατικοποίηση σε πρώτη φάση του 30%.

Περισσότερους από 2 εκατομμύρια καταναλωτές, 11 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος συνολικής ισχύος 2.363 Μεγαβάτ, έξι ορυχεία λιγνίτη και περίπου 3.000 εργαζόμενοι συνθέτουν την «προίκα» της προς πώληση «μικρής ΔΕΗ». Η δραστηριότητα της νέας εταιρίας εκτείνεται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ενδεικτικώς, στους κλάδους παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η περιουσία της νέας εταιρίας θα δημιουργηθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. με εισφορά στη νέα εταιρία ποσοστού που προσεγγίζει το 30% του παραγωγικού δυναμικού της και της πελατειακής της βάσεως. O συνδυασμός παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης της νέας εταιρίας θα απεικονίζει αναλογικώς κατά το ανωτέρω ποσοστό τον αντίστοιχο συνδυασμό παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης στην ΔΕΗ Α.Ε.

Στη νέα εταιρία εισφέρονται τα εξής στοιχεία του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.:

1.η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Αμύνταιο Ι & ΙΙ, ισχύος 600MW

2.η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύoς 330MW

3.άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον σταθμό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450 MW

4.τα πάσης φύσεως δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε επί των παρακάτω λιγνιτικών παραχωρήσεων, τα οποία με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα εξασφαλίζουν παροχή καυσίμου για τη μακρόχρονη λειτουργία των παραπάνω λιγνιτικών μονάδων, ήτοι:

(i) του ορυχείου Αμυνταίου συμπεριλαμβανόμενου του ορυχείου Λακκιάς
(ii) του ορυχείου Κλειδιού
(iii) του ορυχείου Λόφων Μελίτης
(iv) των ορυχείων Κομνηνών Ι & ΙΙ
(v) του ορυχείου Βεύη

5. οι κάτωθι υδροηλεκτρικές μονάδες:

(i) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πλατανόβρυση, ισχύος 116 MW
(ii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384 MW
(iii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Άγρας, ισχύος 50 MW
(iv) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19 MW
(v) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής ισχύος 334 MW

(ε) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομοτηνής, ισχύος 485 MW.

Δυνατά σημεία

Στα δυνατά σημεία της νέας εταιρείας που θα συσταθεί και θα δοθεί σε ιδιώτες είναι το παραγωγικό χαρτοφυλάκιο, συνολικής ισχύος 2.768 MW. Από αυτά τα 1.380 MW είναι λιγνιτικά και προέρχονται από τις δύο μονάδες Αμυνταίου (600 MW), τη μονάδα Μελίτη 1 (330 MW) και την άδεια παραγωγής Μελίτη 2 (450 MW), τα 903 MW είναι υδροηλεκτρικά και προέρχονται από το συγκρότημα του Νέστου, τον υδροηλεκτρικό σταθμό Πουρνάρι 1 και 2 και τις μικρής ισχύος υδροηλεκτρικές μονάδες Αγρας και Εδεσσαίος, ενώ τα 485 MW προέρχονται από τη μονάδα φυσικού αερίου της Κομοτηνής. Σε ό,τι αφορά τα ορυχεία, στη νέα εταιρεία μεταβιβάζονται αυτά του Αμυνταίου συμπεριλαμβανομένων και της Λακκιάς, Κλειδιού και Κομνηνών, των Λόφων Μελίτης και της Βεύης. Η παραχώρηση του ορυχείου της Βεύης αποτελεί και ένα από τα θολά σημεία του νομοσχεδίου κι αυτό γιατί η εκμετάλλευσή του συνδέεται με την εκμετάλλευση του κοιτάσματος που βρίσκεται υπό παραχώρηση από το ελληνικό Δημόσιο σε ιδιώτη. Το πώς θα δεσμευθεί ο ιδιώτης να τροφοδοτεί τη νέα εταιρεία δεν διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο. Σε ό,τι αφορά, πάντως, την αποδοτικότητα των ορυχείων, αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι συνολικά στην εταιρεία παραχωρούνται κοιτάσματα 450 εκατ. τόνων, με μέσο όρο θερμογόνου δύναμης στα 1.890 kcal/kg έναντι 1.250 των κοιτασμάτων που απομένουν στην παλαιά ΔΕΗ. Μάλιστα, συνδικαλιστικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η Μικρή ΔΕΗ θα είναι σύντομα μεγαλύτερη από την Παλαιά, αφού με την απόσυρση των προγραμματιζόμενων λιγνιτικών μονάδων το 2019, η λιγνιτική παραγωγή της νέας εταιρείας θα ξεπερνάει το 50% της υφιστάμενης και όχι το 30% που προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο.

Το πελατολόγιο

Σε ό,τι αφορά το πελατολόγιο της νέας εταιρείας, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα μεταβιβαστούν κατ’ αναλογικότητα του 30%, συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τη συγκατάθεση των πελατών της ΔΕΗ. Η νέα εταιρεία θα προμηθεύει τους πελάτες της σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονταν για διάστημα 4 μηνών, ενώ η ΔΕΗ για διάστημα 6 μηνών δεν θα έχει δικαίωμα επιθετικής πολιτικής για την επαναπροσέλκυση των πελατών της. Το νομοσχέδιο δεν δείχνει να λαμβάνει υπόψη του ότι στην αγορά λιανικής δραστηριοποιούνται ήδη και τρίτες εταιρείες, ανεξαρτήτως εάν σήμερα έχουν μικρά μερίδια. Θα απαγορεύεται και σε αυτές να πάρουν πελάτες της Μικρής ή της Παλαιάς ΔΕΗ; Επίσης, είναι αμφίβολο εάν οι κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε. επιτρέπουν μια τέτοια «υποχρεωτική» μεταβίβαση πελατών.

Οι συμβάσεις προμήθειας που θα παραχωρηθούν στη νέα εταιρεία θα προσδιοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ, που θα στηριχθεί σε μελέτη εμπειρογνωμόνων. Θα ληφθούν υπόψη όλες οι κατηγορίες καταναλωτών, καθώς και στοιχεία της οικονομικής τους συμπεριφοράς (κακοπληρωτές, καλοπληρωτές κ.λπ.). Εκτός κατανομής θα μείνουν οι καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη σε διάστημα τριών μηνών μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν στη νέα εταιρεία να ενημερώσει μέσω της ιστοσελίδας της τους πελάτες της για τη μεταβολή του προμηθευτή τους. Στη νέα εταιρεία, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα μεταβιβαστούν και οι εγγυήσεις τρίτων υπέρ ΔΕΗ που αφορούν σε υποχρεώσεις που περιέρχονται σε αυτήν. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ θα καθοριστεί και η διαδικασία για τη μεταφορά του προσωπικού , η οποία θα γίνει κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Πηγές: ΕΘΝΟΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Advertisements
Αναρτήθηκε στις Uncategorized. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η μικρή ΔΕΗ!
Αρέσει σε %d bloggers: